Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti (výrobce): MP JET s.r.o. se sídlem Lazenská 578, 37311 Ledenice, Česká republika, identifikační číslo: 26041251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10780, pro zakázkovou výrobu dílců zadávaných zákazníkem prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetové adrese: www.mpjet.com/3dprint

1.          ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MP JET s.r.o., se sídlem Lazenská 578, 37311 Ledenice, Česká republika, identifikační číslo:  26041251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10780, (dále jen „výrobce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi výrobcem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového formuláře a e-mailové komunikace výrobce a zákazníka. Internetový formulář je výrobcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.mpjet.com/3dprint (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webový formulář“).

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od výrobce, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.  Znění obchodních podmínek může výrobce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.          INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

2.1. Výrobce nabízí tvorbu objektů nebo prototypových výrobků za pomoci 3D tisku (dále jen „výrobky“). Podle specifikace zákazníka jsou vytvořeny konkrétní výrobky, které jsou primárně určeny:

pro potřeby tvorby nového nebo upraveného prototypu výrobku;

k reklamním účelům;

k dekorativním účelům;

a podobně.

2.2. Finální způsob užití výrobků vytvořených výrobcem při realizaci zakázky je plně na rozhodnutí zákazníka a výrobce, za užití zákazníkem nenese žádnou odpovědnost. Zákazník bere na vědomí, že výrobky nejsou v žádném případě určeny pro použití při styku s potravinami a tekutinami určenými pro lidskou konzumaci. Dále nejsou určeny pro použití jako hračky pro děti. Zákazník bere na vědomí, že při dané technologii některé použité materiály mohou na výrobku vytvářet ostré hrany, a že proto manipulace s výrobky vyžaduje zvýšenou opatrnost.

2.3. Výrobce si vyhrazuje právo na možnost odmítnout realizovat objednávku, která by zjevně mohla způsobit porušení Autorského zákona, nebo jinak zasahovat do autorských práv spojených s duševním vlastnictvím třetích stran nebo nerealizovat objednávku na výrobky, které znázorňují střelné zbraně, předměty představující rasistický a násilný obsah bez kontextu uměleckého díla atd.

3.          OBJEDNÁVKA A POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Zákazník provádí nejdříve poptávku výroby a to těmito způsoby:

 • vyplněním webového formuláře bez registrace
 • e-mailem

3.2. Při zadávání poptávky zákazník vyplní online webovou kalkulačku s detaily kontaktu (e-mailová adresa), zadá specifikaci výrobků, typ a barvu zvoleného materiálu. Pokud je poptávka posílána e-mailem, je nutné všechny tyto údaje uvést do zaslaného e-mailu.

3.3. Údaje uvedené v poptávce jsou výrobcem považovány za správné. Podmínkou platnosti poptávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři.

3.4. Poptávku zákazník odešle výrobci kliknutím na tlačítko „Žádost o nacenění“ nebo poptávku odešle e-mailem. Odesláním této poptávky zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrdí, že předmět poptávky neporušuje podmínky uvedené v bodě 2.3.

3.5. Výrobce následně vyhotoví cenovou kalkulaci s návrhem termínu realizace a platebními a dodacími podmínkami (dále jen „nabídka“). Pro potřeby vyhotovení nabídky je výrobce oprávněn požadovat součinnost zákazníka.

3.6. V případě požadavku na realizaci zakázky z dočasně nedostupných materiálů, bude zákazník informován o pozdějším dodacím termínu nebo výrobce doporučí zákazníkovi vhodný alternativní materiál. Pokud je materiál trvale nedostupný, výrobce navrhne jiný materiál. Výběr materiálu bude proveden před odesláním nabídky.

3.7. V případě, že zákazník souhlasí s nabídkou bez připomínek, zašle výrobci e-mail se souhlasem s realizací zakázky a s uvedením svých kontaktních údajů (jméno, adresa fakturační příp. dodací, je-li odlišná) a vybraným druhem dopravy – Česká Pošta nebo Zásilkovna (bod 8.1.), případně jiný způsob dopravy (bod 8.2.). Tento souhlas se považuje za závaznou objednávku a dojde tím k uzavření kupní smlouvy. Výrobce následně e-mailem pošle výzvu k platbě předem. Výroba bude zahájena nejdříve až po připsání částky na účet výrobce (bod 6.1.).

3.8. Den přijetí objednávky je dnem, kdy dojde k potvrzení přijetí objednávky výrobcem prostřednictvím e-mailu.

4.          PRÁVA A POVINNOSTI VÝROBCE

 • Výrobce se zavazuje realizovat pro zákazníka objednávku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté v odsouhlasené nabídce. Není-li dohodnuto jinak, výrobce vyrobí objednané dílce v kvalitě obvyklé a v souladu s nabídkou výrobce platnou v den uzavření kupní smlouvy.
 • Výrobce je oprávněn odmítnout zakázku, pokud neobsahuje úplné údaje o zákazníkovi či neobsahuje předlohu ve formě stl souboru vůbec, nebo je tento soubor vadný (zcela nebo částečně). Výrobce je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat, zavirované soubory dat a dále v případě, kdy zákazník nedodrží postup zadávání zakázky, který internetová aplikace nabízí, nebo v případě, že při objednávce došlo ke zjevné technické závadě a v případě, že zakázku není možné zhotovit v uspokojivé kvalitě z technologických důvodů.

4.3. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.

 • Výrobce neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.

4.5. Výrobce je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje předlohu, která je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.

4.6. Výrobce je oprávněn po dohodě se zákazníkem upravit za dohodnutých podmínek předlohu/zdrojové soubory určené pro realizaci zakázky tak, aby mohlo být dosaženo nejlepší možné kvality výsledných výrobků.

4.7. Výrobce nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

4.8. Výrobce je oprávněn k realizaci zakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení zakázky odpovídá tak, jako by objednávku prováděl zcela sám.

4.9. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání výrobci v plnění smluvních závazků, má výrobce právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Výrobce v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání výrobci, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření kupní smlouvy a nemohou být výrobcem odvráceny.

4.10. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit služby na nezbytnou dobu v případě selhání dodávek zásobování vstupních materiálů nebo poruch v zařízeních používaných k realizaci zakázky. V těchto objektivních důvodech není výrobce v prodlení s plněním kupní smlouvy.

5.          PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1. Při zadávání poptávky prostřednictvím webového formuláře je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tento webový formulář nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je výrobce oprávněn poptávku odmítnout. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, výrobce neručí za úspěšné dohledání zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v poptávce.

5.2. Poptávka musí obsahovat nepoškozené soubory dat, které musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je výrobce oprávněn poptávku odmítnout.

5.3. Za obsah předaných a výrobcem převzatých podkladů je plně zodpovědný zákazník.

 • Zákazník prohlašuje, že je majitelem veškerých potřebných autorských práv a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu, vyplývající z porušení těchto práv.
 • Pokud zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu s kupní smlouvou nebo s těmito Obchodními podmínkami nebo pokud zákazník připojí k zakázce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, tak se tyto dodatečné podmínky a písemnosti nestávají součástí kupní smlouvy a nejsou pro výrobce závazné. V takové případě se taková objednávka s dalšími podmínkami stává návrhem kupní smlouvy, kdy k jejímu uzavření dochází až po odsouhlasení upravené nabídky zákazníkem bez připomínek.

5.6. Zákazník není oprávněn po odsouhlasení nabídky bez připomínek tuto objednávku jednostranně zrušit ani jakkoliv měnit, je-li objednávka odeslána a výrobcem přijata již ke zpracování. V takovém případě je zákazník povinen zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.

6.          CENA VÝROBKŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu zakázky a případné náklady spojené s dodáním výrobků dle kupní smlouvy je zákazník povinen uhradit předem bezhotovostním převodem na účet výrobce č. 2701079830/2010 (dále jen „účet výrobce“) a to do 5 dnů od obdržení výzvy k platbě. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky sdělené zákazníkovi v e-mailu. Závazek zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet výrobce.

6.2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit výrobci také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví výrobce ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Výrobce je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví výrobce zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle nebo předá jej spolu se zbožím, příp. v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

7.          ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce výrobků, které byly vyrobeny podle zadání zákazníka nebo pro jeho osobu (což se týká veškeré výroby 3D tiskem na zakázku).

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být výrobci odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný výrobcem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny výrobce či na adresu elektronické pošty výrobce: mpjet@mpjet.com.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být výrobci vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy výrobcem. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží výrobci, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí výrobce peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je výrobce od zákazníka přijal. Výrobce je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, výrobce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží výrobci odeslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je výrobce oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

7.6. V případech, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je výrobce také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí výrobce zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi výrobcem a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím výrobci vrátit i poskytnutý dárek.

8.          PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Zboží je posíláno primárně Českou poštou v ekonomickém režimu dodání D+n (zásilka zpravidla dodána do druhého pracovního dne po dni podání), zásilka je pojištěna na maximálně 500 Kč, po domluvě je možno zaslat zboží i na výdejní místo společnosti Zásilkovna či jiným způsobem. Náklady na dopravu zboží jsou vždy sděleny zákazníkovi předem při cenové nabídce.

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Je-li výrobce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

8.4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

8.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky výrobce, jsou-li výrobcem vydány.

9.          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Výrobce odpovídá zákazníkovi, že výrobek:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly v objednávce. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude zakázka dodána v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití, použité výrobní technologii a ceně,

odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti v toleranci obvyklé, dané použitou technologií,

Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Vlastnictví a nebezpečí škody za realizovanou zakázku přechází na zákazníka převzetím zakázky.

Výrobce zodpovídá za vady zakázky co do provedení či balení realizovaných výrobků.

9.3. Výrobce nezodpovídá za vady, jejichž příčinou jsou vadná data – zejména v datových souborech (jako jsou například soubory stl, step a jiné), či na datových nosičích dodaných zákazníkem.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé:

 • běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u výrobce na adrese v sídle společnosti.

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností výrobce za vady může upravit reklamační řád výrobce.

9.7. Postup při případné reklamaci nebo vrácení zboží:

 1. zákazník informuje výrobce telefonicky, e-mailem, či písemně – může využít vzorový formulář pro uplatnění reklamace (odkaz zde)
 2. zákazník zboží zašle doporučeně (ne na dobírku) na adresu výrobce
 3. v případě reklamace zákazník uvede důvod
 4. zákazník přiloží doklad o nabytí zboží

9.8. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží výrobcem. Odstranění vady zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace je možné provést jeho výměnou, opravou nebo vrácením kupní ceny.

10.         DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Výrobce není ve vztahu ke zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.4. Výrobce je oprávněn k výrobě dílců na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) naleznete v tomto „Zásady ochrany osobních údajů

12.         UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. nezbytných cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky výrobce z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.         DORUČOVÁNÍ

13.1. Oznámení týkající se vztahů výrobce a zákazníka, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zákazníkem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

13.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou zákazníkem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce výrobce.

14.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována výrobcem v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (odkaz zde) a vzorový formulář pro uplatnění reklamace (odkaz zde)

14.5. Kontaktní údaje výrobce:

adresa pro doručování:

MP JET s.r.o.
Lazenská 578
37311 Ledenice
Česká republika

adresa elektronické pošty: mpjet@mpjet.com
telefon: +420 387410167

V Ledenicích dne: 01.09.2022

————–

Zákony a předpisy:

 • zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. View more
Cookies settings
Souhlasím
Nesouhlasím
Cookies & Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
Save settings
Cookies settings